Lütfen seçiminizi yapınız

İş Başvuru Formu

İletişim Formu

  Genel Bilgiler

  Fiziksel Bilgiler Bölümü

  İletişim Bilgileri  Eğitim Bilgileriniz

  Askerlik Bilgileri
  Ehliyet Bilgileri


  İş Tecrübesi  İş Hakkında


  Yabancı Dil Bilgileri  İşe başvuru kapsamında; belirttiğim kişisel verilerimin, yasal mevzuata uygun olarak şirketiniz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olduğunu, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketiniz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabileceğini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerimin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerimin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerimin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın bulunduğunu ve belirtilen tüm bilgileri okuduğumu, anladığımı ve herhangi bir etki altında kalmaksızın belirtilen hususlara açık ve tam olarak rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  İşbu belge ile paylaştığım kişisel verilerimin, başvurumun olumlu sonuçlanması halinde 10 yıl süre ile olumsuz sonuçlanması halinde ise 5 yıl süre ile saklanacağını kabul ederim.

  Anladım, kabul ediyorum.